Reservieren
? Nächte Book

Hotelkarte

Karte des Hotels

Kontakt

Beijing Beiwei 40du Hotel

Adresse: Gebäude 9, Jiayuan, neuer Ausgangspunkt, Nr. 5, changchunqiao Road
Telefon: +86-10-51297777  Fax: +86-10-82562367
click and print it with you